Menu

Najsavremenija laboratorija – akreditovana i imenovana od ovlaštenih organa BiH

Inspekcija/verifikacija brojila električne energije i uklopnih satova u cilju zakonske verifikacije. Imenovana i akreditovana laboratorija pruža usluge verifikacije brojila električne energije i uklopnih satova u skladu sa potpisanim Ugovorima sa Institutom za mjeriteljstvo BiH i Institutom za akreditiranje BiH. Laboratorija svoj rad temelji na zakonu, domaćim i međunarodnim standardima, domaćim i međunarodnim pravilnicima, preporukama, procedurama, upustvima i drugim relevantnim dokumentima za područje za koje pruža usluge svojim korisnicima. Mjerne veličine: napon; struja; aktivna snaga i energija; reaktivna snaga i energija; faktor snage i frekvencija. U skladu sa sada važećim zakonodavstvom BiH i zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 laboratorija radi kao inspekcijsko tijelo tip C i ostvaruje neophodne zahtjeve. Laboratorija za inspekciju brojila električne energije i uklopnih satova u svom radu se pridržava zaskonske legislative u oblasti mjeriteljstva u BiH, Laboratorija za inspekciju brojila električne energije i uklopnih satova u svom radu se pridržava zaskonske legislative u oblasti mjeriteljstva u BiH, Institut za akreditiranje BiH (BATA) vrši postupak akreditiranja tijela za ocjenu usklađenosti u Bosni i Hercegovini kao inspekcijskog tijela na osnovu zakonske regulative, Institut za mjeriteljstvo BiH obavlja postupak imanovanja laboratorije za obavljanje poslova inspekcije/verifikacije

Laboratorija svoje aktivnosti obavlja u skladu sa dodjeljenim ovlaštenjim od strane državnih institucija, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti mjeriteljstva, u skaldu sa uvedenim standardima, kao i drugim propisima i međunardonim preporukama. Laboratorija je jedina u BiH akreditova i imenova za obavljanje poslova inspekcije/verifikacije mjerila električne energije i uklopnih satova.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.