Menu

                                                                                                                                                                                                Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo  
             Ul. Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo                 
          
 • Na osnovu člana 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16, 89/18, 23/20 – odluka US, 49/21 – dr. zakon, 103/21 – dr. zakon i 44/22), člana 17. Pravilnika o radu „Iskraemeco Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo broj: NO-36-1060/22, NO-41-145/23, NO-42-294/23 (u daljem tekstu: Pravilnik o radu) te Odluke o potrebi prijema radnika broj: EB-577/23 od 03.05.2023. godine, Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo objavljuje:
                                                                                                                 
 •                                                                                                                                J A V N I  O G L A S
 •                                                                                                                                  za prijem radnika
 •  
 • Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, u Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za obavljanje poslova radnog mjesta:
 •  
 •       • „Stručni saradnik za komercijalne poslove“ u organizacionoj jedinici „Poslovi uz upravu“ – 1 (jedan) izvršilac;
 •  
 1. Opis poslova: obavlja poslove iz domena komercijalnog poslovanja Društva; učestvuje u sačinjavanju  periodičnih i godišnjih planova rada prodaje; vrši analizu tržišta u cilju unapređenja obima prodaje i naplate; vodi potrebne evidencije i stara se o blagovremenom izvršavanju komercijalnih poslova; učestvuje u nabavci opreme, materijala i usluga; redovno praćenje i primjena svih zakonskih propisa; ostali poslovi po nalogu direktora i pomoćnika direktora za komercijalne poslove.
 2.  
 3.  I Opći uslovi:
 4. da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 5. da je stariji od 18 godina i
 6. da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje struke
 7.  
 8.  II Pored općih uslova navedenih u javnom oglasu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:
 9.  •VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje
      sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomski fakultet
 10.  •Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine
 11.  Poznavanje rada na računaru
 12.  Poznavanje stranih jezika.
 13.  
 14.  III Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu:
 15. Kandidati su dužni dostaviti prijavu na Javni oglas koja će obuhvatiti sljedeće podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, poziciju za koju se prijavljuje i svojeručni potpis podnosioca prijave), a u prilogu dostaviti kraću biografiju te u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokumente:
 16.  
 17.  Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom. Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena kopija)
 18.  Izvod iz matične knjige rođenih (izdat sa neograničenim rokom važenja)
 19.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)
 20.  •Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrde nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)
 21.  •Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatiku ili certifikat o završenom kursu informatike)
 22.  •Dokaz o poznavanju stranih jezika.
 23.  
 24.  Napomene:
 25.  •Dokumentacija dostavljena bez potpisane prijave na Oglas sa biografijom neće se uzeti u razmatranje,
 26.  •Svi traženi dokumenti dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija i neće se vraćati kandidatima,
 27.  •Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente navedene u Oglasu, smatrat će se nepotpunim,
 28.  •Samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta koje je predmet ovog Oglasa.
 29.  
 30.  IVJavni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
 31.  
 32. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih Javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo ili putem pošte, na adresu:
 33.  
 34.                                                                                                                             Iskraemeco Sarajevo d.o.o.
 35.                                                                                                                        Hifzi Bjelevca 13,  71000 Sarajevo
 36.                                                                                     sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem radnika – ne otvarati“
 37.  
 38. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 39.  
 40. Kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene Javnim oglasom, bit će pozvani na usmeni ispit, a ako pozvani kandidat ne pristupi usmenom ispitu, smatrat će se da je odustao od prijave.
 41.  
 42. O mjestu i vremenu održavanja usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
 43.  
 44. Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema radnika.
 45.  
 46.  
 47.  

 48.                                                                                                                                                                                                                             Direktor
 49.  
 50.                                                                                                                                                                                                                 Mirza Softić, dipl. ecc.

 

 

 •                                                                                                                                                                                                                                       

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.