Menu

Na osnovu člana 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16, 89/18, 23/20 – odluka US, 49/21 – dr. zakon, 103/21 – dr. zakon i 44/22), člana 17. Pravilnika o radu „Iskraemeco Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo broj: NO-36-1060/22 od 30.09.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o radu) te Odluke o potrebi prijema radnika broj: EB-1195/22 od 04.11.2022. godine, Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo objavljuje:

                                                                                                        J A V N I  O G L A S

                                                                                                         za prijem radnika

Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, bez probnog rada, u Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za obavljanje poslova sljedećih radnih mjesta:

  1. 01.Vodeći inspektor za električna brojila i mjernu opremu u organizacionoj jedinici „Laboratorija (inspekcijsko tijelo)“ – 1 (jedan) izvršilac

   02.Monter brojila u organizacionoj jedinici „Proizvodnja“ – 1 (jedan) izvršilac

   03.Serviser brojila u organizacionoj jedinici „Servis mjernih uređaja“ – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: prati tehnički i tehnološki razvoj u oblasti mjeriteljstva; prati promjenu propisa i standarda iz oblasti mjeriteljstva; kontrolira primjenu usvojenih tehničkih procedura i uputstava; svi poslovi dati po procedurama koje se odnose na rad laboratorije za inspekciju/verifikaciju brojila električne energije; održavanje mjerne i pomoćne opreme; poznavanje i izvođenje metoda za međuprovjere mjerne opreme; radi i ostale poslove po nalogu rukovodioca laboratorije i pomoćnika direktora za tehničke poslove.

02. Opis poslova: obavlja sve poslove opisane u važećim operacionim postupcima u proizvodnji; postupa po procedurama i uputstvima koje se odnose na montažu brojila; ostali poslovi po nalogu rukovodioca proizvodnje ili vodećeg montera.

03. Opis poslova: obavlja sve poslove opisane u važećim operacionim postupcima u servisu; postupa po procedurama i uputstvima koje se odnose na servis brojila; po potrebi posla obavlja i poslove čišćenja, lakiranja i pripreme brojila; ostali poslovi po nalogu rukovodioca servisa;

I Opći uslovi:

  • da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine

  • da je stariji od 18 godina i

  • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje struke

II Pored općih uslova navedenih u javnom oglasu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

Za poziciju 01:

  • VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – elektrotehnički fakultet

  • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine

  • Poznavanje zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013

  • Poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

  • III, IV ili V stepen – KV, SSS ili VKV – srednja škola

  • Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine

  • Sistematičnost i preciznost, sklonost timskom radu

  • Spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja i vještina

  • Usmjerenost na kvalitetu rada.

Za poziciju 03:

  • III, IV ili V stepen – KV, SSS ili VKV – srednja škola

  • Sistematičnost i preciznost, sklonost timskom radu

  • Spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja i vještina

  • Usmjerenost na kvalitetu rada.

III Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu:

Kandidati su dužni dostaviti prijavu na Javni oglas koja će obuhvatiti sljedeće podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, poziciju za koju se prijavljuje i svojeručni potpis podnosioca prijave), a u prilogu dostaviti kraću biografiju te u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokumente:

Za poziciju 01:

  • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom. Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi, izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena kopija)

  • Izvod iz matične knjige rođenih (izdat sa neograničenim rokom važenja)

  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)

  • Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrde nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)

  • Dokaz o poznavanju zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013

  • Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatiku ili certifikat o završenom kursu informatike).

Za poziciju 02:

  • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom

  • Izvod iz matične knjige rođenih (izdat sa neograničenim rokom važenja)

  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)

  • Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrde nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Za poziciju 03:

  • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom,

  • Izvod iz matične knjige rođenih (izdat sa neograničenim rokom važenja)

  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa)

  • Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrde nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomene:

  • Dokumentacija dostavljena bez potpisane prijave na Oglas sa biografijom neće se uzeti u razmatranje,

  • Svi traženi dokumenti dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija i neće se vraćati kandidatima,

  • Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente navedene u Oglasu, smatrat će se nepotpunim,

  • Samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta koje je predmet ovog Oglasa.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih Javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo ili putem pošte, na adresu:

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.

Hifzi Bjelevca 13,  71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem radnika – ne otvarati“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene Javnim oglasom, bit će pozvani na usmeni ispit, a ako pozvani kandidat ne pristupi usmenom ispitu, smatrat će se da je odustao od prijave.

O mjestu i vremenu održavanja usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema radnika.

                                                                                                                   Direktor

                                                                                                           Mirza Softić, dipl. ecc.

Iskraemeco Sarajevo d.o.o.